شرکت نام آوران نصر سمنان


حوزه فعالیت


زمینه‌های فعالیت این شرکت احداث انواع راه‌هاي اصلي، بزرگراه و ابنيه فني مرتبط، احداث کانال اصلي و خط لوله انتقال آب و شبکه آبياري و زهکشي .احداث سدهاي مخزني ، تنظيمي و ... احداث کلیه ابنيه فني و تقاطعات غیر همسطح جاده ها و خیابان‌های داخل شهرها، زیر سازي خطوط راه آهن، احداث انواع سیلوها، شهرک‌های صنعتی و باند فرودگاه، تسطيح اراضي و اجراي شبکه‌هاي فرعي 3 و 4 احداث مسير و اجراي تاسيسات و تجهيزات خطوط انتقال نفت و گاز، احداث ساختمان و محوطه سازی آن، حفاري، استخراج، فرآوري و حمل مواد معدني و تسطیح اراضی و اجرای زیر ساختهای بخش کشاورزی است.