شرکت تلاشگران نصر سازه پایدار


حوزه فعالیت


شرکت تلاشگران نصر سازه پایدار مجری طرح‌ها و پروژه های بزرگ عمرانی در رشته آب به شرح زیر می باشد:
امور مربوط به خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خـانه های آب و فاضلاب
امور مربوط به بندها، سدها و سـاختمان نیروگـاه آبـی، سازه های هیـدرولیکی و تونل های آب
امور مربوط به سـازه های دریایی و سـاحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان - راه و باند - ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - نفت وگاز است.