خط انتقال آب


پروژه سیستم انتقال شرف شاه توسط جهاد نصر کرمانشاه
ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب آﺑﯿﺎرى دﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﺴﯿﺮ (B ﻣﯿﺎﻧﮑﻨﮕﻰ) ﺧﻂ اﺻلی
پروژه طرح و ساخت انتقال و توزیع اب به اراضی دشت سیستان 12 واحد عمرانی زابل توسط گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر
پروژه طرح و ساخت انتقال و توزیع اب به اراضی دشت سیستان 12 واحد عمرانی زابل توسط گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر
بهره برداری بند انحرافی و کانال انتقال آب دشت شبانکاره بوشهر