راه و ترابری


پروژه انجام شده توسط شرکت آب و خاک پارس
  احداث تقاطع غیر همسطح محل تلاقی کمربندی اندیمشک با بزرگراه اندیمشک-دزفول
پروژه انجام شده در شهر بوشهر
پروژه انجام شده در شهر اصفهان
 پروژه انجام شده در شهر فارس
جهاد نصر کرمان-بزرگراه شهر بابک هرات
پروژه تقاطع غیر همسطح گلشهر کاظمیه در شهر زنجان
اﺣﺪاث ﻗﻄﻌﻪ اول راه اﺻﻠﻰ ﺧﺮاﻣﻪ ﻧﯿﺮﯾﺰ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس