معدن


پروژه اجرا شده توسط شرکت انرژی معدن نصر اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﯾﺖ دوﻟﻮﻣﯿﺘﻰ از ﻣﻌﺪن ﻻﯾﻢ اﺳﺘﻮن ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن
 پروژه ﺣﻤﻞ، ﺧﺎﮐﺒﺮداري ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﺴﻄﯿﺢ دﭘﻮﻫﺎی ﺧﺎك ﮔﻞ ﮔﻬﺮ توسط شرکت جهاد نصر کرمان