نفت و گاز


پروژه اجرا شده نفت و گاز توسط جهاد نصر کرمان
پروژه اجرا شده نفت و گاز توسط جهاد نصر کرمان
احداث 80 کیلومتر مسیر خطوط لوله 56 اینچ انتقال گاز خط لوله چهارم سراسری فاز شش رایتاوه توسط جهاد نصر کرمان
پروژه اجرا شده نفت و گاز توسط جهاد نصر کرمان
خط انتقال گاز اسلام آباد غرب توسط نصر کرمانشاه
 ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻰ ﺳﺮاﺑﻠﻪ -اﯾﻼم توسط نصر کرمانشاه