سد وشبکه


سد شانجور زن
احداث پل-سد بختیاری کوثر
ﺳﺪ ﺑﯿﺴﺘﻮن  نصر کرمانشاه
اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﮐﺮم آﺑﺎد و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ نصر حمزه
ﺳﺪ ﺳﯿﮑﺎن دره ﺷﻬﺮ نصر کرمانشاه
احداث سد مخزنی کرم آباد و تاسیسات وابسته
سد مخزنی تنگ حمام
سد انحرافی رامهرمز توسط جهاد نصر کوثر
 سد شهر چای ارومیه توسط جهاد نصر حمزه