شبکه آبیاری و زهکشی


کانالت اجرا شده در پروژه عتابیه
احداث شبکه فرعی و آبیاری و زهکشی ساحل چپ رامشیر(ناحیه 2-آرمان نصر آذربایجان)
اجرای سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در پروژه بادین آباد
احداث کانال اصلی خدا آفرین توسط توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس
اجرای کانال اصلی و کانالهای فرعی و تسطیح اراضی در دشت ارایض خوزستان
تسطیح اساسی و جاده بین مزارع در دشت ارایض خوزستان
تسطیح اراضی ناحیه فردوس یاسمین
ﻃﺮح وﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﻋﻰ آﺑﯿﺎرى وزﻫﮑﺸﻰ وﺗﺠﻬﯿﺰ وﻧﻮﺳﺎزى اراﺿﻰ دﺷﺖ آزادﮔﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺘﺎﺑﯿﻪ توسط ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آب و ﺧﺎك ﭘﺎرس
تسطیح اراضی کشاورزی در ناحیه یاسمین فردوس
شبکه آبیاری دشت نکاء توسط توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس